0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Phòng ngừa tham nhũng trong việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

Phòng ngừa tham nhũng trong việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

thplk1t5

Hỏi: Pháp luật quy định về phòng ngừa tham nhũng trong việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân như thế nào?


Đáp: Pháp luật phòng chống tham nhũng của Nhà nước ta quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng chống tham nhũng. Theo đó, việc phòng ngừa tham nhũng trong việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân được quy định như sau:


Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến nhân dân và được Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải được công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật. Nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.


Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân phải công khai các nội dung sau đây: Mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán; dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt; nguồn vốn đầu tư cho từng công trình; kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động; kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình và quyết toán công trình.


Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân vì mục đích từ thiện, nhân đạo phải được công khai về mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

   TAQSQK