0985.456.616

Thứ 3, 26/03/2019

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội

Hỏi: Hội đồng quân nhân trong Quân đội được tổ chức và hoạt động như thế nào? Chức năng, nhiệm vụ được qui định cụ thể ra sao?


Trả lời: Theo Thông tư số 165/2018/TT-BQP ngày 01/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam thì Hội đồng quân nhân là tổ chức đại diện cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; được thành lập ở cơ quan, đơn vị; do đại hội quân nhân bầu ra để thực hiện phát huy dân chủ về quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống ở cơ quan, đơn vị.

 

Hội đồng quân nhân được thành lập ở đại đội; tiểu đoàn bộ; đồn biên phòng; đội cảnh sát biển; hải đội biên phòng; tiểu khu biên phòng; trạm cảnh sát biển; tiểu đoàn tên lửa phòng không; phi đội không quân; khối cơ quan lữ đoàn, trung đoàn, đoàn cảnh sát biển; ban chỉ huy quân sự cấp huyện; cấp phòng của cơ quan sư đoàn, bộ tư lệnh vùng, bộ chỉ huy quân sự bộ đội biên phòng cấp tỉnh; cấp cục và tương đương; lớp học, đại đội học viên, khoa, ban, phòng và tương đương của học viện, nhà trường, trung tâm, viện nghiên cứu, bệnh viện; các tổng kho, kho, trạm, xưởng, khối cơ quan doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng

 

Về chức năng, nhiệm vụ: Hội đồng quân nhân hướng dẫn và tổ chức cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng thực hiện và phát huy dân chủ trên tất cả các mặt; tuyên truyền, vận động các thành phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, quy định, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò thực hiện dân chủ về quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tham gia tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật

 

Cũng theo quy định tại Thông tư, Đại hội quân nhân được tổ chức 5 năm hai lần với thành phần gồm: Quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng của cơ quan, đơn vị phải có ít nhất hai phần ba tổng quân số của cơ quan, đơn vị tham gia.

 

Về chế độ sinh hoạt, định kỳ Hội đồng quân nhân mỗi tháng họp 01 lần, sinh hoạt đối thoại cấp cơ sở mỗi tháng 01 lần, cấp trên cơ sở mỗi quý 01 lần, cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng 6 tháng 01 lần.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 111/2009/TT-BQP ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Toà án quân sự Khu vực 1