1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Bác căn dặn việc giữ gìn “Tư cách của Đảng chân chính cách mạng”

Bác căn dặn việc giữ gìn “Tư cách của Đảng chân chính cách mạng”

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (xuất bản tháng 10-1947, với bút danh X.Y.Z), thì phần III- “Tư cách và đạo đức cách mạng”, được Bác dành nhiều trang viết hơn hẳn các phần khác. Ở phần này, Bác nêu 12 điều huấn thị rất sâu sắc, sáng suốt và hết sức cụ thể, thiết thực về việc giữ gìn “Tư cách của Đảng chân chính cách mạng” đối với các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV).bcddtssss


70 năm đã qua, hôm nay suy ngẫm những lời dạy của Bác, chúng ta càng thấy tính tiên tri, tính khoa học vững bền, tính đảng nghiêm cẩn và tính thời sự bức thiết của những điều Bác căn dặn. Từ 12 điều dạy của Bác về “Tư cách của Đảng chân chính cách mạng”, có thể rút ra 5 vấn đề lớn.


Một là, Đảng và các tổ chức của Đảng có tính chất và mục đích cao cả là ra sức phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Bác viết: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.


bcddtssss

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Việt Bắc. Ảnh tư liệu. 


Hai là, CB, ĐV phải hiểu biết lý luận cách mạng để làm tốt nhiệm vụ. Bác yêu cầu: “Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng, và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau”. Bác chỉ rõ: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Người cũng nhấn mạnh: “Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông”.


Ba là, Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân; mọi chính sách của Đảng phải vì lợi ích của nhân dân. Bác hết sức coi trọng và nhấn mạnh vấn đề cơ bản này. Đây là sự tiếp nối tư tưởng “thân dân” (gần dân) tiến bộ của Nho giáo và từ các bậc tiền bối vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đặc biệt của Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và tiếp thu kinh nghiệm cách mạng vô sản thế giới, đầu thế kỷ 20.


Bốn là, Đảng và mỗi CB, ĐV phải có phương pháp cách mạng đúng đắn, linh hoạt. Bác dạy: “Mỗi công việc của Đảng phải giữ vững tính cách mạng của nó, lại phải khéo dùng những cách thức thi hành cho hoạt bát”. Điều này, đúng như câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cụ Huỳnh Thúc Kháng vào tháng 5-1946: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, khi vận mệnh dân tộc như "ngàn cân treo sợi tóc” và Người sang Pháp để cứu vãn nền hòa bình.


Năm là, Đảng phải luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình, để giữ nghiêm kỷ luật. Bác viết: “Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ, đảng viên”.


Kết thúc phần “Tư cách của Đảng chân chính cách mạng”, Bác viết hai câu lục bát: “Muốn cho Đảng được vững bền/ Mười hai điều đó, chớ quên điều nào”.


12 điều Bác Hồ dạy về “Tư cách của Đảng chân chính cách mạng” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” thực sự sát với tình hình thực tế của Đảng trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, là những “lời tiên tri” sáng suốt và thiết thực cho Đảng và cho mỗi chúng ta hôm nay. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có phần “Tư cách của Đảng chân chính cách mạng” ra đời từ năm 1947, đến nay, đã tròn 70 năm vẫn mang tính thời sự nóng hổi, rất bổ ích và thiết thực cho công tác lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đọc lại và suy ngẫm những điều Bác Hồ căn dặn, vận dụng vào công tác và đời sống hằng ngày, đó cũng là điều không thể thiếu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là “công bộc” của dân, để Đảng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành, được nhân dân tin yêu.

Theo QĐND Online



 

dctttt70nndmmckkdjccc