0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Cục Kỹ thuật: Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Đảng ủy Cục Kỹ thuật: Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Sáng 06- 7, Đảng ủy Cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho các đồng chí sỹ quan, QNCN cơ quan Cục Kỹ thuật và cán bộ chủ chốt các kho, xưởng.ducktnndkcnacnnnncc


ducktnndkcnacnnnncc

Toàn cảnh hội nghị

 

Nội dung học tập, quán triệt, gồm 3 chuyên đề: Nghị quyết số 26 - NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27- NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 –NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng các cơ quan, đơn vị trong Cục Kỹ thuật nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, cốt lõi vềmục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tế, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

                                                 Đoàn Trang