1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Đảng ủy Quân sự tỉnh Nam Định: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa XII)

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nam Định: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa XII)

 

 

Ngày 31-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ trì các đơn vị và cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh.


Trong thời gian một ngày, thông qua hình thức học trực tuyến, các đồng chí tham gia lớp học được nghe Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 3 chuyên đề, bao gồm: Nghị quyết số 10 -NQ/TW ngày 03-6-2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 03-6-2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 03-6-2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.


Sau lớp học, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, nhân viên thảo luận, viết thu hoạch làm cơ sở đánh giá kết quả học tập.

Vũ Đức

 

dcccctkkknnnhhhvvff