0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Quân sự tỉnh Nam Định: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nam Định: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

 

 

Trong hai ngày (08 và 09-01), Đảng ủy Quân sự tỉnh Nam Định tổ chức hai lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và sỹ quan, QNCN cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

 

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15- 01, 100% đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ hoàn thành quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

                                   Vũ Đức