0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền-Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền-Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

htkhgddddQK3 online - Sáng 6-12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự đã tổ chức hội thảo “Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền-Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Tham gia hội thảo có các tướng lĩnh, giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài quân đội.


htkhgdddd

Các đại biểu tham gia hội thảo. 


Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự nhấn mạnh: Vấn đề lý luận về Đảng Cộng sản cầm quyền đã được đề cập trong Học thuyết Mác-Lênin về chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, bổ sung, phát triển những nội dung mới về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Trên cơ sở đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quán triệt, vận dụng, phát triển những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản cầm quyền vào hoạt động lãnh đạo và xây dựng Đảng ta, đã giải quyết thành công nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về Đảng cầm quyền phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam.


Ở Việt Nam đã có không ít công trình khoa học nghiên cứu về Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 30 năm qua. Kết quả nghiên cứu về Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền của các công trình khoa học đã cung cấp luận cứ khoa học, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhờ đó, cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.


Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày ý kiến, thể hiện rõ sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của mình trước những vấn đề hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Ban tổ chức đã nhận được gần 30 bài tham luận của các nhà khoa học, GS, PGS, tướng lĩnh, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong và ngoài quân đội. Trong đó, nhiều bài tham luận đã tập trung luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản nhất về Đảng cầm quyền, Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền với nhiều nội dung sâu sắc.

                                                                                  Theo Báo QĐND điện tử