0985.456.616

Chủ nhật, 24/02/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và 55 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân khu (01/11/1963 - 01/11/2018)

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và 55 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân khu (01/11/1963 - 01/11/2018)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sátknnttttccccvbcv


Đại tá Lê Văn Duẩn

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu

 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, ngày16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) ra Quyết nghị số 29/QN-TW về việc thành lập Ban kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng, do đồng chí Trần Đăng Ninh làm trưởng ban. Trải qua các kỳ đại hội, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, năm 1951 đến nay, quy mô và tổ chức hoạt động của cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã không ngừng được kiện toàn, lớn mạnh. Hiện nay, từ Trung ương đến các xã, phường, thị trấn có gần 2 vạn cán bộ chuyên trách, hơn 8 vạn cán bộ kiểm tra kiêm chức. Công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) đã góp phần bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.


knnttttccccvbcv

Toàn cảnh hội nghị

 

Nhằm tăng cường công tác KT,GS của Đảng trong Quân đội, thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa III) về “Một số vấn đề tổ chức đảng trong Quân đội”, Quân ủy Trung ương đã thành lập ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, cuối năm 1963, Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn hợp nhất thành Quân khu 3. Để kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, Quân ủy Trung ương đã chỉ định Quân khu ủy gồm 12 đồng chí, do đồng chí Hoàng Sâm, Tư lệnh Quân khu làm Bí thư. Ngày 01/11/1963, Hội nghị Quân khu ủy đã họp bầu ra Ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Quyết, Phó Chính ủy Quân khu làm Trưởng ban. Từ đó, ngày 01/11 hằng năm trở thành ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng của Đảng bộ Quân khu.

 

Ngay sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, ngành kiểm tra Đảng của Quân khu đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế, ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thế hệ cán bộ kiểm tra các cấp đã vượt qua khó khăn, thử thách, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, làm tròn chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác KT,GS, kỷ luật đảng.

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, toàn Đảng đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Đảng đang được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đạt được kết quả bước đầu quan trọng; hoạt động của UBKT các cấp, nhất là ở cấp Trung ương được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; công tác KT, GS luôn được coi trọng và đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao. Là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo và nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, góp phần thống nhất về ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, làmcho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Từ sau Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2015-2020; cấp ủy, UBKT các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng đảng, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật đảng. UBKT đã tham mưu cho Đảng ủy Quân khu ra nghị quyết chuyên đề, ban hành quy chế, quy định và kế hoạch công tác KT, GS nhiệm kỳ được triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ, LLVT Quân khu. Thường xuyên kiện toàn UBKT các cấp, đảm bảo đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Điều lệ Đảng và quy chế làm việc. Coi trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác KT,GS, nhất là cán bộ kiểm tra chuyên trách. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 15.000 lượt cán bộ, kiện toàn, bổ sung gần 90 ủy viên UBKT các cấp. Hiện nay, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân khu có 237 UBKT và 739 ủy viên UBKT các cấp (trong đó có 27 đ/c ủy viên chuyên trách).

 

UBKT Đảng ủy Quân khu thường xuyên phối hợp với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành và chỉ đạo thực hiện công tác KT, GS đối với tổ chức đảng quân sự, nhất là về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nội dung KT, GS vừa toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, như: Quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ; công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội. Kết quả phối hợp thực hiện công tác KT, GS đã trực tiếp giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng; góp phần xây dựng khu vực phòng thủ và củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

 

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, UBKT Đảng ủy Quân khu thường xuyên phối hợp với Cục Chính trị, các cơ quan pháp chế Quân khu trao đổi, nắm tình hình, xác định nội dung, đối tượng, kịp thời phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đúng quy trình, thẩm quyền, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở, không để đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp và vụ việc kéo dài. Đồng thời tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra đối với Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu theo Điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng; phục vụ Đoàn kiểm tra B