1

Thứ 2, 21/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Kỷ niệm 99 năm thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917- 07/11/2016)

Kỷ niệm 99 năm thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917- 07/11/2016)

kn99ncmt10nNgọn lửa thắp sáng niềm tin nhân loại trong thời đại mới


kn99ncmt10n

V.I. Lênin - Lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga trong thắng lợi Cách mạng Tháng Mười vĩ đại


Năm 1848, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C.Mác và Ph.Ăng-ghen soạn thảo ra đời. Từ đây, giai cấp công nhân thế giới đã có lý luận tiền phong soi đường, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình là “thủ tiêu” chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản.


Đầu thế kỷ XX, nước Nga trở thành tâm điểm của cách mạng thế giới. Tháng 02-1917, cuộc Cách mạng Nga lần thứ nhất đã nổ ra và giành thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ, nhưng cuộc cách mạng vẫn chưa kết thúc. Rạng sáng ngày 25-10-1917 (tức 07-11-1917), Cuộc khởi nghĩa nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi, công nhân và quân đội cách mạng đã chiếm giữ hầu hết thành phố Pê-tơ-rô-grát; Uỷ ban quân sự - cách mạng ra lời kêu gọi: “Chính phủ lâm thời đã bị lật đổ. Chính quyền nhà nước đã chuyển qua tay cơ quan của đại biểu Xô-viết công nhân và binh sĩ Pê-tơ-rô-grát; cơ quan đó là Ủy ban quân sự - cách mạng, đứng đầu giai cấp vô sản và đội quân bảo vệ Pê-tơ-rô-grát”. Cùng ngày, Đại hội II toàn Nga các Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính đã khai mạc, thông qua những nghị quyết lịch sử, quyết định: “Toàn bộ chính quyền ở các địa phương đều chuyển về tay các Xô-viết đại biểu công nhân, binh lính và nông dân. Các Xô-viết sẽ bảo đảm trật tự cách mạng thật sự”. Đại hội thông qua: Sắc lệnh về hoà bình, Sắc lệnh về ruộng đất, Sắc lệnh về tổ chức chính quyền. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại xuất hiện một Nhà nước kiểu mới, trong đó giai cấp vô sản trở thành giai cấp thống trị. Chính phủ mới thực thi cương lĩnh đáp ứng những khát vọng sâu sắc của người lao động về hoà bình, ruộng đất và Chính quyền Xô-viết. “Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc nước Nga”, khẳng định quyền bình đẳng và chủ quyền của các dân tộc, tự do tự quyết.


Noi gương Cách mạng Tháng Mười, các dân tộc bị áp bức trên thế giới đã vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc và lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước. Ở Việt Nam, từ giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta liên tiếp nổ ra hòng đánh đuổi bọn cướp nước, nhưng đều bị dìm trong biển máu. Có thể nói, Cách mạng Việt Nam thời điểm đó rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Từ ngọn lửa Cách mạng Tháng Mười Nga, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, ngày 03/03/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện được thành lập. Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần thế kỷ, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1945. Tiếp đó, chúng ta lại giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 


Hiện nay, cách mạng nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, và đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa trong gần 90 năm qua của cách mạng Việt Nam là minh chứng con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã chọn. Tuy nhiên, sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu những năm cuối thập niên 80, đầu 90, thế kỷ XX, thì sự chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa xã hội lại ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta kiên trì sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đạt tới mục tiêu cao cả đó, tất yếu phải trải qua nhiều chặng đường khó khăn, gian khổ với những bước đi, hình thức phù hợp trong suốt thời kỳ quá độ; luôn luôn phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy nhân tố con người, chăm lo tới lợi ích, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.


Thấm nhuần sâu sắc bài học “lấy dân làm gốc” của Đảng, mỗi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên trong Đảng, bộ máy Nhà nước, cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện trở thành những đảng viên, cán bộ gương mẫu, thực sự là “công bộc” của nhân dân; ghi nhớ và thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng, bộ máy Nhà nước, nhất là số có chức, có quyền trong những năm qua là nguyên nhân làm suy giảm lòng tin của quần chúng vào Đảng, Nhà nước, làm tăng nguy cơ sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa từ bên trong. Với việc Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta xác định quyết tâm và đang quyết liệt thực hiện các biện pháp đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch gắn với cuộc chiến chống giặc “nội xâm”, tin tưởng rằng, đây là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, vượt qua mọi lực cản, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

                                                                         Mạnh Dũng (tổng hợp)  

 


 

dcccctkkknnnhhhvvff