0985.456.616

Thứ 2, 18/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Không thể phủ nhận giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Không thể phủ nhận giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là “cuộc cách mạng xã hội sâu sắc nhất trong lịch sử xã hội có giai cấp, phương thức quá độ từ hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đó là bước nhảy vọt vĩ đại trong quá trình phát triển xã hội”[1].cmt10nnndjjcvvc


Cách đây 101 năm có một cuộc cách mạng như thế - Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, thắng lợi của cuộc cách mạng này đã mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, sau sự kiện mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội càng ra sức xuyên tạc ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười. Họ nói Cách mạng Tháng Mười là một lỗi lầm bi thảm của lịch sử! Có thật như vậy không? Đương nhiên chúng ta không thể chờ đợi ở họ một thái độ nào khác. Điều đáng quan tâm là, trong số những người yêu mến Cách mạng Tháng Mười đôi khi cũng có một số ý kiến phân vân, thắc mắc: Có đúng là Cách mạng Tháng Mười đã mở đầu thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội?


cmt10nnndjjcvvc

Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn đang và mãi là sự cổ vũ nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ảnh tư liệu.


Sau khi Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, những người Bôn-sê-vích Nga đã phải kiên cường đấu tranh chống lại các thế lực tư sản, phản động. Kẻ thù luôn lớn tiếng vu cáo những người Bôn-sê-vích “đảo chính”, “tiếm quyền”. Chúng cho rằng: Cách mạng Tháng Mười là “sự đi chệch” khỏi con đường phát triển chính thống của nhân loại; không tính đến các tiền đề kinh tế - xã hội cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước Nga (!). Các phần tử cơ hội, xét lại cũng tìm đủ mọi cách xuyên tạc rằng, Cách mạng Tháng Mười là “diễn ra không theo Mác”, là “từ bỏ chủ nghĩa Mác”,.. Đáp lại, V.I.Lênin đã kịch liệt phê phán, bác bỏ các luận điệu thù địch xuyên tạc chủ nghĩa Mác, qua đó làm sâu sắc tư tưởng kinh điển về cách mạng xã hội chủ nghĩa.

 

Đánh giá về giá trị thời đại Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin khẳng định: “Chúng ta có quyền tự hào và thực tế, chúng ta tự hào là chúng ta có vinh hạnh được bắt đầu xây dựng Nhà nước Xô Viết và do đó, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các nước tư bản chủ nghĩa và ở bất cứ nơi nào cũng đang tiến tới một cuộc đời mới, tiến tới chiến thắng giai cấp tư sản, tiến tới chuyên chính của giai cấp vô sản, tiến tới giải phóng loài người khỏi ách tư bản, khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa”[2]. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại mang ý nghĩa thời đại không phải chỉ ở chỗ nó trực tiếp tác động đến tất cả các nước trên thế giới. Lần đầu tiên nó đã làm bộc lộ những quy luật chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa; những quy luật này tất phải được thể hiện dưới một hình thức đặc biệt ở cả các nước khác nữa. Giai cấp công nhân Nga đã cung cấp cho giai cấp vô sản quốc tế một kinh nghiệm chính trị đầu tiên về việc cần phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa như thế nào. Khái quát về vấn đề này, V.I.Lênin đã nói: “Kinh nghiệm đó sẽ không bị quên đi... Kinh nghiệm đó đã đi vào lịch sử, với tính cách là một thành quả của chủ nghĩa xã hội, và căn cứ vào kinh nghiệm đó mà cách mạng quốc tế tương lai sẽ xây dựng lên lâu đài xã hội chủ nghĩa của mình”[3].

 

Khẳng định giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”[4]. Thật vậy, ngày 7-11-1917, lần đầu tiên, công nhân, nông dân, quần chúng lao động bị áp bức bóc lột, dưới sự lãnh đạo của chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, đã đứng lên đập tan ách thống trị của bọn địa chủ và tư bản, tự mình nắm lấy chính quyền, tự mình bắt tay xây dựng xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa xã hội. Khác với các cuộc cách mạng tư sản thay thế ách thống trị phong kiến bằng ách thống trị của giai cấp tư sản, Cách mạng Tháng Mười thực hiện sứ mệnh giải phóng quần chúng lao động khỏi mọi chế độ áp bức bóc lột, đưa họ từ thân phận người nô lệ làm thuê lên địa vị người chủ của xã hội. Với Cách mạng Tháng Mười, lần đầu tiên trong lịch sử, quyền tự quyết của các dân tộc đã được thực hiện trên một phần hành tinh. Cách mạng Tháng Mười đem lại nhà máy cho công nhân, ruộng đất cho nông dân, hòa bình và hữu nghị cho các dân tộc, bình đẳng, tự do, hạnh phúc cho mọi người.

 

Vậy là, từ mục tiêu cho đến hành động, Cách mạng Tháng Mười thật sự là nhân đạo, văn hóa và văn minh. Không ai có thể bôi nhọ thanh danh của Cách mạng Tháng Mười!

 

Là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Cách mạng Tháng Mười đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng, tinh thần hy sinh, lòng dũng cảm, nghị lực cách mạng phi thường, tài năng sáng tạo của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cũng như trong xây dựng xã hội mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động bị áp bức đứng lên thực hiện vai trò làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đó là giá trị nhân bản lớn nhất, đích thực của Cách mạng Tháng Mười.

 

Thế mà, sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ XX, sự chống phá của các thế lực thù địch lại càng quyết liệt hơn. Chúng lớn tiếng bôi nhọ, phủ nhận ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, tuyên bố về “hồi kết thúc”, “sự cáo chung” của chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự “lạc hậu, lỗi thời” của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chúng cố tình đồng nhất sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô với sự thất bại của chủ nghĩa Mác - Lênin, sai lầm của Cách mạng Tháng Mười. Chúng đưa ra nhiều lý thuyết về “chủ nghĩa xã hội dân chủ”, “chủ nghĩa xã hội phi mác-xít”...; ca ngợi “tính đúng đắn” của chủ nghĩa cải lương tư sản; phủ nhận vai trò Đảng Cộng sản, đòi “đa nguyên, đa đảng”,...

 

Song, có một sự thật lịch sử không thể chối cãi được, đó là: Với “Mười ngày rung chuyển thế giới” mở ra thời đại mới, làm thay đổi số phận hàng trăm triệu con người, Cách mạng Tháng Mười - một cuộc cách mạng khai sinh ra một Nhà nước kiểu mới, một chế độ xã hội mới tồn tại gần một thế kỷ với biết bao chiến công và kỳ tích không chỉ trong sự nghiệp tự bảo vệ mà cả trong sự nghiệp sáng tạo, xây dựng nên tòa lâu đài xã hội mới về chất so với thế giới cũ; một cuộc cách mạng mà kết quả đưa đến sự thay đổi căn bản bộ mặt và tiến trình lịch sử thế giới ngót 100 năm - một cuộc cách mạng cực kỳ vĩ đại như vậy làm sao có thể nói là một biến cố ngẫu nhiên, một bước đi lầm lạc của lịch sử?! Cuộc cách mạng ấy thật sự có nguyên nhân sâu xa từ trong quy luật phát triển xã hội và trực tiếp từ một tình thế cách mạng đã chín muồi. Nó có tính tất yếu lịch sử vĩ đại. Nó là sản phẩm những mâu thuẫn thế giới và những mâu thuẫn nội bộ nước Nga đương thời, là kết quả sự lớn mạnh của các lực lượng cách mạng Nga và thế giới, trong đó giai cấp công nhân Nga là bộ phận giác ngộ nhất, có tổ chức nhất của phong trào công nhân quốc tế lúc bấy giờ.

 

Theo V.I.Lênin, do quy luật phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản, nhất là trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi trước hết ở một số nước, thậm chí ở một nước tư bản riêng lẻ, không nhất thiết là nước tư bản phát triển cao, nếu nước đó là khâu yếu nhất trong hệ thống chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Thật nông cạn, nếu không phải là cố tình xuyên tạc, khi ở đây, trên luận điểm này, có người đem đối lập chính V.I.Lênin - lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Tháng Mười - với C.Mác. Thật ra, V.I.Lênin thể hiện nổi bật là nhà mác-xít vĩ đại, trung thành và chân chính nhất; là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa Mác sáng tạo.

 

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa tư bản đã bị chọc thủng một mảng lớn, không còn vai trò độc tôn thống trị toàn thế giới. Một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội - đã bắt đầu. Mặc dù mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ, song những thành tựu mấy chục năm của chủ nghĩa xã hội vẫn chỉ ra cho nhân dân lao động, cho các dân tộc thấy rằng loài người không thể chịu đựng mãi với chế độ tư bản đầy rẫy áp bức, bất công, rằng tương lai vẫn thuộc về chế độ xã hội chủ nghĩa và rằng nhân dân các dân tộc hoàn toàn có khả năng xây dựng chế độ đó.

 

Thời đại do Cách mạng Tháng Mười mở ra chưa kết thúc mà mới chỉ là những bước đi đầu tiên. Những mục tiêu hợp quy luật của Cách mạng Tháng Mười vẫn là mục tiêu cơ bản của thời đại. Đó là tiến lên một xã hội không có chế độ người áp bức bóc lột người, không có áp bức dân tộc và hận thù dân tộc, những mục tiêu trên thực chất là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là một xã hội phát triển cao dựa trên sự phát huy toàn bộ thành tựu lịch sử thế giới, một xã hội công bằng và văn minh, trong đó những điều kiện được tạo ra ngày càng đầy đủ cho sự phát triển tự do và toàn diện của con người. Con đường đi đến các mục tiêu ấy không thể ngắn mà rất dài, không bằng phẳng mà rất quanh co, phức tạp. Với công cuộc đổi mới, chúng ta tiếp tục tiến lên trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hoàn toàn phù hợp với quy luật của thời đại: “Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản từ chỗ chỉ là một ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã trở thành một hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn hàng nghìn triệu người vào hành động cách mạng, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội[5].

 

V.I.Lênin đã từng nhấn mạnh rằng chỉ trên cơ sở hiểu đúng thời đại, “chúng ta mới có thể định ra đúng đắn sách lược của chúng ta; và chỉ có dựa trên cơ sở hiểu biết những đặc điểm cơ bản của một thời đại, chúng ta mới có thể tính đến những đặc điểm chi tiết của nước này hay nước nọ”[6]. Vì vậy: “Sự nhận thức sai lệch về thời đại chắc chắn sẽ đưa lại những tổn thất cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho sự nghiệp giải phóng con người”[7].

 

Thấu triệt quan điểm của V.I.Lênin, dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, Hội nghị đại biểu các Đảng cộng sản và công nhân quốc tế tại Mátxcơva năm 1957, 1960 tiếp tục khẳng định: “Thời đại chúng ta mà nội dung chủ yếu là sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu bằng cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, là thời đại đấu tranh giữa hai hệ thống xã hội đối lập, là thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc, là thời đại sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc, tan rã của chủ nghĩa thực dân, là thời đại có nhiều nước đi lên chủ nghĩa xã hội, là thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới"3.

 

Đối với Việt Nam, tiếp thu ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại Nguyễn Ái Quốc đã đi đến chân lý về con đường giải phóng của Việt Nam, Người nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Đó là con đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế của thời đại. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập đã vận dụng và phát triển sáng tạo những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười vào điều kiện cụ thể nước ta, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng thử thách tiến đến thắng lợi ngày nay. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Việt Nam có câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười”[8].

 

Mặc dù nhiều biến cố lớn đã diễn ra từ gần 30 năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định: Thời đại chúng ta, về cốt lõi mà nói, vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Toàn bộ lịch sử Việt Nam ngót thế kỷ qua với sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đi vào quỹ đạo cách mạng vô sản, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với việc đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ và nói chung với thực tiễn thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, tất cả điều đó để có được Việt Nam ngày nay đều nằm trong trào lưu chính của thời đại.

 

Mặc dù Cách mạng Tháng Mười đã cách chúng ta gần một thế kỷ, song những tư tưởng vĩ đại của nó vẫn là nguồn sáng soi đường cho nhân dân ta giành những thắng lợi mới trên con đường tiến tới mục tiêu cao cả là xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, nhân dân ấm no hạnh phúc, tự mình làm chủ vận mệnh của mình và của đất nước. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, hơn 80 năm qua, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ngày càng to lớn hơn. Hiện nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn kiên trì sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn con đường phát triển đất nước ta hiện nay. “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”[9]. Nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới là tiếp tục khẳng định sức sống bền vững, giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười./.

            Theo QĐND