1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Không thể phủ nhận vai trò quân đội trong sản xuất kinh tế

Không thể phủ nhận vai trò quân đội trong sản xuất kinh tế

Trong thời gian gần đây, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của số ít doanh nghiệp quân đội, cũng như phát biểu của một số chính khách, chuyên gia có tính chất khêu gợi hoặc bày tỏ quan điểm cá nhân. Các thế lực thù địch, phản động đã triệt để lợi dụng chống phánhư, cố tình hiểu sai hay xuyên tạc các ý kiến phát biểu. Thậm chí trên mạng xã hội, cũng như một số tờ báo “lá cải” còn giật tít: “Quân đội không làm kinh tế là sự đột phá về tư duy”; Mừng vì “quân đội sẽ không làm kinh tế”; Một hình dung “quân đội sẽ không làm kinh tế nữa” hay đáng lẽ quân đội phải ngừng làm kinh tế lâu rồi...bdlktktkammca


Trước hết cần khẳng định, quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một quan điểm, chủ trương hoàn toàn đúng đắn, vừa có tính lý luận và thực tiễn cao và cần phải nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan, toàn diện. Về mặt lý luận, chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định rất rõ luận điểm này, điều đó được minh chứng, ngay sau khi Cách mạng tháng 10 Nga thành công, trong điều kiện phải tiến hành cuộc chiến tranh chống can thiệp nước ngoài và bọn phản cách mạng trong nước, V.l.Lê-nin không coi nhẹ nhiệm vụ kinh tế, mà đặt kinh tế và quốc phòng trong mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại. V.l.Lê-nin khẳng định “Mối quan hệ giữa tổ chức quân sự của một nước với toàn bộ chế độ kinh tế và văn hóa của nước ấy chưa bao giờ lại hết sức chặt chẽ như ngày nay”.bdlktktkammca

Bộ đội, trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 42 (Đoàn KT-QP 327) giúp nhân dân xã Bắc Sơn, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) xóa nhà tạm

 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có nhiều kinh nghiệm kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, điều đó được thể hiện tập trung trong chính sách “ngụ binh ư nông” của các thời Lý, Trần, Lê. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh đến chức năng Quân đội ta, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Ngày 20-3-1958, nói chuyện với Hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân, Bác khẳng định: “Quyết tâm xây dựng Quân đội ta thành một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu, học tập giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi”.


Kế thừa và vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 24 (khóa III), quan điểm quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của Đảng được thể hiện: “Các lực lượng vũ trang, kể cả các đơn vị thường trực phải tích cực tham gia sản xuất, góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa giành thắng lợi, tại Đại hội IV của Đảng (1976) xác định rõ: “Trong hoàn cảnh của một nước nghèo lại vừa bước ra khỏi một cuộc chiến tranh ác liệt, kéo dài thì, các lực lượng vũ trang ngoài nghĩa vụ luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, còn phải tích cực làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế”. Đại hội V của Đảng (1982) tiếp tục khẳng định: “Tổ chức tốt quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế một cách thích hợp và hiệu quả”. Với tư duy đổi mới một cách toàn diện, Đại hội VI của Đảng (1986) xác định: “Từng bước phát triển công nghiệp quốc phòng đi đôi với tăng cường tiềm lực kinh tế của đất nước. Trên cơ sở nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và sản xuất quốc phòng, huy động một phần lực lượng quân đội, sử dụng một phần năng lực công nghiệp quốc phòng vào việc xây dựng kinh tế”. Từ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đến nay, Đảng ta đều nhất quán chủ trương kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng.


Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, trong những năm qua, các đơn vị quân đội đã tận dụng mọi tiềm năng, nguồn lực, góp phần ổn định và cải thiện đáng kể đời sống bộ đội. Các doanh nghiệp quốc phòng được củng cố, kiện toàn theo hướng gắn kết, hòa nhập sâu với công nghiệp quốc phòng và đảm bảo tính lưỡng dụng cao. Theo số liệu của Cục Kinh tế (Bộ quốc phòng), năm 2016 tổng doanh thu các doanh nghiệp quân đội là 345,124 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43.504 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 40.27,3 tỷ đồng. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến các doanh nghiệp như: Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty Xăng dầu quân đội, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Tổng công ty Vaxuco. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Viettel luôn nằm trong tốp ba doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài trước thuế đạt gần 1 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng đã sản xuất được một số vũ khí trang bị, khí tài, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, cũng như tác chiến hiện đại trong tương lai.


Cùng với đó, hoạt động các khu kinh tế quốc phòng từng bước mang lại hiệu quả, càng khẳng định tính đúng đắn của việc kết hợp kinh tế với quốc phòng trên địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Tính đến hết năm 2016, toàn quân xây dựng được 28 khu kinh tế quốc phòng, nhận đỡ đầu hơn 100 nghìn hộ dân, xây dựng mới được 536 điểm dân cư tập trung. Các đơn vị đã xây dựng 202 tuyến đường giao thông, với tổng chiều dài 2.421km, 134 cầu bê tông và cầu treo độc lập, 29.000m2 lớp học, 52 công trình cấp điện, 86 công trình cấp nước tập trung; triển khai các mô hình, dự án giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho gần 70.000 hộ; hỗ trợ 126 tỷ đồng cho trên 6.000 hộ ổn định cuộc sống, khắc phục tình trạng “trắng dân”; ổn định cuộc sống lâu dài, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên tuyến biên giới ngày càng vững chắc.


Từ những luận giải trên, cần phải nhận thức đầy đủ và tiếp tục khẳng định, quân đội tham gia lao động, sản xuất kinh tế là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng, Nhà nước, quân đội, bảo đảm nhất quán theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Khắc phục triệt để những sơ hở, thiếu sót trong việc kết hợp kinh tế và quốc phòng, an ninh tại các địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược”.


Một vấn đề cấp bách đặt ra là phải tiến hành đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 425-NQ/QUTW, ngày 18-5-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Bảo đảm giảm đầu mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ quốc phòng, xây dựng doanh nghiệp thực sự có năng lực về công nghệ và quản trị, đủ sức cạnh tranh, sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống.


Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế quốc phòng, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực cùng tham gia xây dựng các khu kinh tế quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X: “Thực hiện đề án xây dựng các khu kinh tế quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, ưu tiên xây dựng các khu kinh tế quốc phòng mạnh ở biên giới và biển, đảo; thực hiện tốt gắn kết quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng”.


Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bác bỏ những luận điểm sai trái, những thông tin bịa đặt, không chính xác, nhằm xuyên tạc, hạ thấp uy tín quân đội; chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước; quân đội với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nhận thức đầy đủ và hiểu rõ ý nghĩa, hiệu quả của việc quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế; luôn xác định đây là chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta.


                                                                     Nguyễn Thanh Sang

 

dctttt70nndmmckkdjccc