1

Thứ 2, 21/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Phai nhạt lý tưởng- một biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Phai nhạt lý tưởng- một biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một trong những biểu hiện đó là: “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.nnnnpppltttcgggvcxd


nnnnpppltttcgggvcxd

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (nguồn internet)

 

Thực tiễn công tác xây dựng đảng những năm qua cho thấy, trong khi phần lớn cán bộ, đảng viên đều tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thì tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa được đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 

Hiện nay không khó để nhận thấy, một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, thậm chí cả cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã sa ngã, “trúng đạn bọc đường”, nhạt phai về mục tiêu, lý tưởng, nói không đi đôi với làm, hoặc nói một đằng làm một nẻo; chỉ ham địa vị, danh vọng cá nhân mà quên mất bổn phận “đầy tớ của nhân dân”. Điển hình như vụ án sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương – OceanBank hay hoàng loạt cán bộ của Đà Nẵng, Thanh Hóa, Yên Bái bị kỷ luật, cách chức trong thời gian qua đã và đang được dư luận hết sức quan tâm, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, có những cán bộ khi đương chức “ăn cơm dân, mặc áo Đảng” thì nói khác, nhưng đến khi nghỉ hưu, nghỉ công tác thì lại dựng chuyện, bôi nhọ thanh danh của Đảng, tha hóa, biến chất, cá biệt có người xin ra khỏi Đảng rồi lôi kéo, xúi giục quần chúng nói và làm không đúng đường lối, quan điểm của Đảng, gây chia rẽ giữa Đảng với nhân dân...

 

Điều nguy hại là, biểu hiện phai nhạt lý tưởng diễn ra ở nhiều nơi và mọi thành phần, lứa tuổi, trong đó có cả thế hệ trẻ. Lối sống cơ hội, thực dụng, xa rời mục tiêu, lý tưởng đã và đang len lỏi, tác động đến những chủ nhân tương lai của nước nhà. Tình trạng thanh niên bỏ và không tham gia sinh hoạt đoàn tại các khu dân cư hay mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật đã không còn là chuyện hiếm. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta từng cảnh báo và thẳng thắn chỉ ra: “Hiện nay xã hội không khỏi băn khoăn trước thực trạng có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch tác động, lôi kéo, kích động đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc”- phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

 

Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều nhưng trước hết là do tác động của khủng hoảng chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ mặt trái của kinh tế thị trường. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo; cổ súy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa. Song nguyên nhân sâu xa, chủ yếu là do từng cán bộ, đảng viên và mỗi công dân thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước nhân dân...

 

Để khắc phục và ngăn chặn tình trạng phai nhạt lý tưởng, trước hết phải tăng cường công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng cách mạng và có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận hằng năm đối với cán bộ, đảng viên, gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TVV, ngày 15 - 5 -2016 của Bộ Chính trị, gắn với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành và địa phương. Kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực lấn áp tiêu cực”.      

 

Đối với các tổ chức đoàn, cần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên; không ngừng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên về kiến thức và kỹ năng cần thiết để đủ sức đề kháng trước những tác động của mặt trái cơ chế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu: Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”.

 

Phải nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp và hiệu quả. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

                                                                              Thanh Sang


 

dcccctkkknnnhhhvvff