0985.456.616

Thứ 4, 12/12/2018

74nn22t12

Home Chính trị xã hội Tri thức trẻ Quân đội cần nhận thức đúng về sự nguy hiểm của “tự diễn biến”

Tri thức trẻ Quân đội cần nhận thức đúng về sự nguy hiểm của “tự diễn biến”

tttqdcntrvtdbbbb

 

Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang tích cực thúc đẩy “tự diễn biến”, trong đó có lực lượng trí thức trẻ trong Quân đội. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, hiểu rõ về bản chất, mức độ nguy hiểm của “tự diễn biến” cho trí thức trẻ quân đội là một nhiệm vụ quan trọng.


“Tự diễn biến” được hiểu như là một hệ quả của chiến lược “DBHB”; là quá trình diễn ra dần dần, từ ít đến nhiều, “tích tiểu thành đại” rất phức tạp, khó phân biệt, nó diễn ra trên tất cả các lĩnh vực: chính trị-tư tưởng, kinh tế-xã hội, văn hóa-tinh thần. Biểu hiện của “Tự diễn biến” được thể hiện rõ nét ở 4 mức độ khác nhau như: Phai nhạt niềm tin, lý tưởng; xa rời dần những nguyên tắc và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, du nhập những tư tưởng lý luận phi mácxít; biến chất về chính trị, từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có những hành động, việc làm chống đối Đảng và chế độ xã hội.

 

tttqdcntrvtdbbbb

Cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ Đoàn KTQP 327 giúp nhân dân phát triển kinh tế

 

Sự nảy sinh và phát triển của “Tự diễn biến” có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, các thế lực thù địch tiến hành chiến lược “DBHB” chống cách mạng nước ta, nhằm tác động, tạo ra và thúc đẩy “tự diễn biến” trong nội bộ, làm biến chất chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, “tự diễn biến” có nguyên nhân, hệ quả trực tiếp từ chiến lược “DBHB”. Do đó, mức độ “tự diễn biến” là “tiêu chí” đánh giá “hiệu quả” của “DBHB”. Sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội và hệ thống thông tin đại chúng, phức tạp và nguy hiểm. Về chủ quan, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất về phẩm chất đạo đức, lối sống, chạy chức, chạy quyền, tranh giành, kèn cựa địa vị, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân; vì lợi ích cá nhân, họ biết sai vẫn cố tình làm. Họ bị lóa mắt trước đồng tiền mà làm sai nguyên tắc, thậm chí vi phạm nghiêm trọng đến lợi ích, chủ quyền quốc gia. “Tự diễn biến” có thể là do mất đoàn kết nội bộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì mất đoàn kết, những con người đó tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau có thể dẫn đến làm sai đường lối, chủ trương của Đảng, vi phạm pháp luật và chuẩn mực văn hoá, đạo đức. Điều đó làm cho nội bộ suy yếu, mất sức đề kháng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch lợi dụng, can thiệp thúc đẩy “tự diễn biến”. Tuy nhiên, mức độ “tự diễn biến” diễn ra như thế nào, khắc phục “tự diễn biến” đến đâu, điều đó phụ thuộc vào sức đề kháng và sức mạnh của đội ngũ trí thức trẻ trong Quân đội, bởi đây là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, trí thức trẻ quân đội luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, rèn luyện, có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng. Trên thực tế, trí thức trẻ quân đội đã và đang có nhiều cống hiến quan trọng cho xã hội và đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ trí thức trẻ chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội và đất nước. Điều đó đã khiến cho một bộ phận trí thức trẻ phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, sa vào lối sống thực dụng, lệch chuẩn giá trị sống, đề cao lợi ích cá nhân, vi phạm pháp luật… Đặc biệt, đã có một số ít trí thức trẻ bị dụ dỗ, lôi kéo, mắc vào những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.  


Vấn đề đặt ra hiện nay là, đối với trí thức trẻ trong Quân đội cần phải có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về sự nguy hiểm của “tự diễn biến”, từ đó, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức phòng, chống và đấu tranh đẩy lùi nguy cơ đó. Muốn vậy, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo môi trường công tác, sinh hoạt lành mạnh để giúp trí thức trẻ nâng cao nhận thức, năng lực, đủ khả năng “miễn dịch” với nguy cơ “tự diễn biến”, tạo tiền đề vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

NGUYỄN VĂN THANH