0985.456.616

Thứ 6, 16/11/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Đẩy mạnh tuyên truyền việc nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đẩy mạnh tuyên truyền việc nêu gương của cán bộ, đảng viên

Việc tuyên truyền, giới thiệu các điển hình, tiên tiến, đặc biệt là nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò rất quan trọng. Nhưng đáng tiếc, việc này làm lâu nay chưa được quan tâm đúng mức. Thực tế thời gian qua cho thấy, nhân dân ít được thông tin về cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có những việc làm ích nước, lợi dân. Trong khi đó các cơ quan thông tin đại chúng lại khai thác quá nhiều những cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Đây là điều hết sức nguy hại, làm nhân dân phai nhạt niềm tin vào đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) xác định việc đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng là vấn đề mang tính cấp bách. Nghị quyết cũng chỉ rõ “lỗ hổng” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng là: “Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên. Một số nơi có tình trạng, những việc làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ…”. Chính vì thế, Đảng, Nhà nước luôn chủ trương thông tin báo chí kịp thời, đúng định hướng. Một trong những yêu cầu đặt ra là phải làm tốt việc nêu gương người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, nhân rộng những tấm gương tốt trên tất cả các lĩnh vực, với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”…

 

Để thực hiện hiệu quả chủ trương trên, cần phải tăng cường phản ánh những tấm gương cán bộ, đảng viên tốt, trách nhiệm, tận tụy với công việc, biết đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; duy trì đều chuyên mục “Người tốt, việc tốt” trên các báo. Cần có nhiều hình thức khuyến khích hoạt động sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền để có nhiều tác phẩm hay, phản ánh chân thực, sinh động, giàu sức thuyết phục những tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu; tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Các cơ quan báo chí cần tổ chức thêm nhiều cuộc thi báo chí viết về gương tốt của cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành và địa phương; kịp thời khen thưởng xứng đáng những tác giả và cán bộ, đảng viên được báo chí tuyên truyền, phản ánh.

 

Đây là giải pháp hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức để họ tiếp tục phấn đấu vươn lên, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân.

                                                      Phạm Như Hùng