0985.456.616

Thứ 4, 20/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Ngành thanh tra quốc phòng Quân khu triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngành thanh tra quốc phòng Quân khu triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 23 - 01, ngành thanh tra quốc phòng Quân khu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đại tá Trần Kim Long, Chánh Thanh tra quốc phòng Quân khu chủ trì hội nghị.tkttqpp20191


tkttqpp20191

Đồng chí Chánh Thanh tra quốc phòng Quân khu chủ trì hội nghị

 

Năm 2018, ngành thanh tra quốc phòng Quân khu đã tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thanh tra; tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi nhà nước của Bộ Quốc phòng trong Quân khu; triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong Quân khu; tham mưu giúp cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng. Ngành thanh tra Quân khu đã tổ chức 34 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý quân số, hoạt động huấn luyện dân quân tự vệ, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đã ban hành 43 kết luận thanh tra, tiếp gần 600 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý 63 đơn, thư khiếu nại, tố cáo...


tkttqpp201911

Các đại biểu dự hội nghị

 

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 là: Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh tra quốc phòng; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu; tham gia bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, nghiệp vụ thanh tra do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đức Việt