0985.456.616

Thứ 2, 21/01/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Quân khu: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 1.000 sĩ quan, QNCN

Quân khu: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 1.000 sĩ quan, QNCN

Trong thời gian 4 ngày (từ 29/10 – 01/11), Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) Quân khu tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 1.000 đồng chí là sĩ quan, QNCN của các cơ quan Quân khu (thuộc đối tượng 4).qkbdnncmcjjdd


qkbdnncmcjjdd

Toàn cảnh lớp học


Tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chính sách dân tộc, tôn giáo; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QPAN, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam,..

 

Lớp học nhằm giúp các học viên nắm chắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về QPAN; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

 

Kết thúc lớp học, 100% học viên viết thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN.

NGUYỄN THANH