0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại tỉnh Hải Dương

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại tỉnh Hải Dương

QK3 online - Trong 2 ngày (27 và 28-9), Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP) tại tỉnh Hải Dương. Cùng đi với đoàn có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó tư lệnh Quân khu.bqokttthdddn201117


Báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương và các cấp, các ngành, các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác QS, QPĐP; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS, QP; các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… Do vậy, tiềm lực chính trị, tinh thần, thế trận lòng dân trong KVPT được tăng cường; hệ thống chính trị ở các cấp được xây dựng vững mạnh; chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


bqokttthdddn201117

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam chủ trì buổi kiểm tra công tác QS, QPĐP tại UBND tỉnh Hải Dương.

 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao đã thường xuyên tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quốc phòng tại địa phương; xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP.


Chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, đối ngoại với quốc phòng và an ninh (QPAN); công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng đạt kết quả tốt; thường chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; cơ quan quân sự địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có nề nếp, hiệu quả; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP.


Sau 2 ngày kiểm tra thực tế ở các sở, ngành, địa phương, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Hải Dương trong thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP.


Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh: Những kết quả đạt được đã phản ánh sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương đối với nhiệm vụ QS, QPĐP và xây dựng LLVT địa phương.


Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác QS, QPĐP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo phân cấp, chất lượng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường QPAN trong xây dựng KVPT của địa phương. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt các chế độ, chính sách công tác quốc phòng và các mặt bảo đảm cho quốc phòng...

ĐỨC VIỆT