1

Thứ 6, 20/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Quân khu: Quán triệt, triển khai Nghị quyết 39 và Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Quân khu: Quán triệt, triển khai Nghị quyết 39 và Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị

duqkqttknq46ct39Sáng ngày 28/8, Đảng ủy Quân khu đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.


Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã quán triệt những nội dung cơ bản, quan trọng, của Chỉ thị số 46-CT/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu quán triệt những nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và những giải pháp của Nghị Quyết số 39-NQ/TW “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Cùng với đó, các đại biểu đã được nghe thông báo về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng trên địa bàn Quân khu và các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.


Thông qua quán triệt, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn Quân khu hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và nắm vững mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của nghị quyết, chỉ thị; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


duqkqttknq46ct39

Thiếu tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu quán triệt nội dung Chỉ thị 46                         

Văn Minh

 

dcccctkkknnnhhhvvff