1

thứ 7, 21/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Sư đoàn 350: Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Đảng ủy Sư đoàn 350: Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Sáng 23-8, Đảng ủy Sư đoàn 350 tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.f350tkthnqtwwwwf350tkthnqtwwww

Đồng chí Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và các nghị quyết, kết luận, quy chế của các cấp, nhất là Nghị quyết số 02/NQ-ĐU ngày 16-01-1998 của Đảng ủy Quân khu về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng ủy Sư đoàn đã ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong Sư đoàn. Trong đó, đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, xác định nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Làm tốt công tác quy hoạch, cơ cấu, bảo đảm có sự kế thừa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo đúng đối tượng, tiêu chí, tuyển chọn gắn với quy hoạch, sắp xếp, bố trí sử dụng, đồng thời quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho số cán bộ là thương binh, con liệt sỹ. Phối hợp với các địa phương triển khai tốt công tác xây dựng, quản lý, sắp xếp lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và sỹ quan dự bị (SQDB). Đội ngũ sĩ quan của Sư đoàn (kể cả SQDB) luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Hội nghị xác định mục tiêu, quan điểm, chủ trương và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) trong thời gian tới. Trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó với đơn vị; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tiến hành công tác cán bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức; đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, tham mưu, đề xuất đối với công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, cơ quan quân sự địa phương xây dựng nguồn và nâng tỉ lệ đảng viên là SQDB trong biên chế.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu biểu dương kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn trong những năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn cần tập trung đề ra những chủ trương, biện pháp tích cực để rèn luyện năng lực, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với xây dựng nguồn cán bộ kế cận. Quản lý tốt nguồn SQDB và DBĐV, huấn luyện DBĐV sát với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh.

Hoàng Tuấn


 

dctttt70nndmmckkdjccc