0985.456.616

Thứ 3, 18/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Hội thảo khoa học xây dựng Quân đội về chính trị

Hội thảo khoa học xây dựng Quân đội về chính trị

htkhxdqdvcccccQK3 online - Chiều 26-10, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị trong tình hình mới”.


htkhxdqdvccccc

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội thảo.

 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu một số cơ quan chức năng Quân khu, Học viện Chính trị và một số đơn vị trực thuộc Quân khu.


Tham luận của các đại biểu tại hội thảo đều khẳng định: Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là nội dung cơ bản, xuyên suốt; là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các tham luận cũng đề xuất một số giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị trong tình mới như: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng bản chất cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; năng lực và phương pháp, tác phong công tác. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đặc biệt, để tăng cường, củng cố vững chắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng, quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) trong xây dựng quân đội về chính trị.


Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình hiện nay đòi hỏi phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ kiên định với mục tiêu lý tưởng chiến đấu “Độc lập dân tộc và CNXH”, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN, mở cửa, hội nhập quốc tế... Nắm và quản lý chặt chẽ diễn biến tư tưởng của quân nhân ở đơn vị. Kiên quyết đấu tranh, phê phán, vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

NGUYỄN THANH