0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 6-7, Ban Chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương dự và chủ trì hội nghị.bcdnnncccjmmhhhdnnncjkkkdccc


Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu đại diện Cục A87 Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội và đại biểu là thành viên của Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương.

 

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Chỉ đạo 94 cùng ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá: Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ đạo 94 Trung ương; tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời đạt hiệu quả thiết thực; đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; ban hành các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị của đất nước, các vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; vụ việc mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số địa phương; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

 

Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; chủ động thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, thông tin xấu độc. Các cơ quan chức năng các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên; duy trì hoạt động có nền nếp; chủ động nhạy bén nắm tình hình, tập trung tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh; tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác mà Ban Chỉ đạo 94 cũng như một số cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu Ban Chỉ đạo 94 cùng cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị các cấp trong toàn quân tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong Quân đội; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực quốc tế.


bcdnnncccjmmhhhdnnncjkkkdccc

Thượng tướng Lương Cường phát biểu kết luận hội nghị.


Đồng chí Thượng tướng Lương Cường cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 94 cần chủ động, tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, xứng đáng vai trò nòng cốt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan chức năng, lực lượng chuyên môn nghiệp vụ, thống nhất định hướng tư tưởng, triển khai các biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

 

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Chỉ đạo 94 cần chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn nghệ, ngăn chặn sự thẩm lậu của tài liệu, sản phẩm độc hại vào đơn vị; xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, không để diễn biến tư tưởng tiêu cực và đơn thư khiếu nại tố cáo nặc danh, mạo danh với dụng ý xấu trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội; phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, cơ quan báo chí trong biên soạn, phát hành các loại tài liệu, tư liệu về công tác thông tin tuyên truyền, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Theo QĐND Online