1

thứ 7, 26/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin đặc biệt Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.httttcqgggmmma


Đây là một hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.


httttcqgggmmma

Quang cảnh hội thảo. 

 

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo do GS, TS Nguyễn Xuân Thắng trình bày, nêu rõ: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và hoàn thành vào tháng 10-1947. Đây là lúc tình hình đất nước và công tác xây dựng Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới. Năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước sang năm thứ hai với bao khó khăn, thách thức. Trước kẻ địch mạnh hơn, để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chính quyền cách mạng non trẻ, giữ vững quyền làm chủ, tự do và hạnh phúc của nhân dân, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định phải dựa vào sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, sự ưu việt của chế độ mới. Muốn vậy, phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng toàn diện, làm cho Đảng thực sự xứng tầm là Đảng cầm quyền, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, lương tâm và phẩm giá dân tộc, đảm trách lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong khi đó, hai năm sau ngày Cách mạng Tháng Tám thắng lợi và Đảng trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo mọi mặt đời sống xã hội, đã xuất hiện những khuyết điểm trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây nên những trở lực đối với cách mạng.

 

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc tình hình trên, dù hết sức bận rộn và phải dành nhiều tâm lực, trí lực chỉ đạo cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh X.Y.Z., đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” làm tài liệu cho tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Tác phẩm gồm 6 phần lớn, đề cập việc sửa chữa, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhằm sửa chữa khuyết điểm, phát huy những ưu điểm. Đây là tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt vấn đề về trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Từ khi ra đời, “Sửa đổi lối làm việc” đã thực sự trở thành cuốn cẩm nang hết sức bổ ích, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 

Hội thảo nhằm mục đích làm rõ những nội dung và giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cách mạng, đổi mới phong cách, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam trong điều kiện xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

 

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 45 tham luận của các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học và các đại biểu đến từ nhiều cơ quan ở Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các tham luận khoa học đi sâu, khẳng định sửa đổi lối làm việc là nhiệm vụ thường xuyên, khách quan của cách mạng và là quy luật phát triển của Đảng cầm quyền; làm sáng rõ sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, yêu cầu nâng cao hiểu biết lý luận và thực tiễn đối với cán bộ, đảng viên; khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Sửa đổi lối làm việc” hàm chứa những nguyên lý xây dựng Đảng về đạo đức, những chỉ dẫn quý báu về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng; khẳng định “Sửa đổi lối làm việc” là sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân; khẳng định từ tinh thần tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” góp phần gợi mở, vận dụng vào việc cải cách bộ máy, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong điều kiện mới; khẳng định “Sửa đổi lối làm việc” có ý nghĩa quan trọng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay...

Theo QĐND Online


 

dcccctkkknnnhhhvvff